PRIVACY VERKLARING

Stichting Meer dan een Lied verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

De verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en in overeenstemming met het doel. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Ontvangers van onze nieuwsbrief;
  • Onze donateurs;
  • Personen die aan een organisatie of kerk verbonden zijn waar wij mogelijk gaan optreden of hebben opgetreden.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

  • Om een relatie met je te kunnen aangaan: wanneer je met ons in contact wil komen over het boeken van een optreden registreren wij bijvoorbeeld naam en telefoonnummer.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen.
  • Voor het verwerken van donaties.
  • Voor archiefdoeleinden: wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden, zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen door zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Jouw toestemming wordt gevraagd als deze nodig is voor de verwerking en passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

De gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Voor het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail wordt een derde partij gebruikt. Uiteraard zijn passende afspraken gemaakt voor de verwerking van de persoonsgegevens en tenzij er een wettelijke plicht is, worden de gegevens niet aan andere partijen verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt door personen die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben en deze hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

Kan ik zien welke gegevens van mij worden verwerkt?

Als je contact wil opnemen over de verwerking dan kan je met ons via de gegevens op de contactpagina een e-mail sturen en verstrekken wij een overzicht van jouw verwerkte persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.